Kasutusluba näitab, et ehitatud hoonet on nüüd võimalik sihtotstarbe kohaselt kasutada, st ehitis on valmis ja ehitustegevus on lõppenud ja ehitatud on projektidele ning seadustele vastavalt.

Kasutusloa menetlustähtajaks kohalikus omavalitsuses on 30 päeva. Kasutusloa andmisest keeldumise alused on oluliselt kitsamad kui ehitusloa andmisest keeldumisel, need on eelkõige seotud varasemate dokumentide (planeeringute, projekteerimistingimuste, ehitusprojekti, ehitusloa) puuduste ja kehtivusega ning ehitise ohtlikkusega.

Meie tuvume kliendi esitatud ehituse ja ehitusdokumantidega. Vastame päringule ühe ööpäeva jooksul. Omaltpoolt pakume enne taotluse esitamist tasuta konsultatsiooni.
Fikseerime ehitise ja dokumentatsiooni puudused ja koostame detailse hinnakalkulatsiooni -Kuni 7 tööpäeva.

Jooksvalt likvideerime koos kvalifitseeritud partneritega kohaliku omavalitsuse poolt taotluse kohta koostatud märkused kuni 30 tööpäevaga, seda tõrgeteta menetlusprotsessi puhul.

KOV väljastab digitaalse  kasutusloa.

Load@silentsecurity.ee

Kasutusloa taotlemiseks tuleb lisada alljärgnevast loetelust oma ehitusprojektile vastavad dokumendid:

• ehitusprojekt, mille järgi on ehitis ehitatud. Kui ehitusluba on väljastatud enne aastat 2003, siis ka eelprojekt;
• ehitise telgede mahamärkimise akt;
• vundamendi teostusjoonis;
• arhitektuursed teostusjoonised koos krundi teostusmõõdistusega;
• eriosade teostusjoonised (vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, elekter jne)
• ehituspäevik;
• kaetud tööde aktid;
• ehitustööde üleandmis-vastuvõtu akt, mis on tellija ja töövõtja poolt allkirjastatud;
• välistrasside geodeetilised mõõdistusjoonised (hoonest kuni liitumispunktideni);
• elektripaigaldise audit;
• piksekaitse paigaldise kontrollmõõtmiste deklaratsioon või tunnistus;
• gaasipaigaldise audit;
• ventilatsiooni mõõdistamise aruanne ja sertifikaadid;
• teeninduslepingute koopiad (elekter, vesi ja kanalisatsioon, gaas, prügivedu);
• ehitusmaterjalide ja -toodete sertifikaadid (sh kanalisatsioonimahuti sertifikaat)
• puurkaevu pass ja veeanalüüside akt;
• signalisatsioonisüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
• kustutussüsteemide dokumentatsioon ja tehnilise kontrolli akt;
• liginullenergiahoone ja netonullenergiahoone ehitamisel hoone õhupidavuse kontrollmõõtmise protokoll;